Nadace ČEZ podpořila naši péči o vzácné biotopy

30. listopadu 2023 – Čtvrtým rokem pečujeme o čtyři vzácné biotopy – u Ledče nad Sázavou o Velkou a Malou Ameriku a o dvě oblasti u Kunického a Žebrákovského rybníka o celkové ploše 23 000 m2. Naši činnost zafinancováním potřebné techniky a ochranných pomůcek v letošním roce prostřednictvím Nadace na ochranu zvířat podpořila Nadace ČEZ. Děkujeme!

Péče o níže uvedené lokality je fyzicky velmi náročná, a tak je skvělé, že nám může pomoci technika. Nadace ČEZ podpořila nejen financování mezd, ale také pořízení motůčka, které je se svým elektrickým pohonem skvělým pomocníkem pro pohyb v těžkém terénu, přívěsného vozíku, který využíváme pro odvoz biomasy z lokalit, a ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, pracovní oděv a další ochranné pomůcky. To vše pro to, aby nám šla práce pěkně od ruky.

Na lokalitách pravidelně pracuje osm pracovníků Stanice Pavlov a dále pak čtyři dobrovolníci z řad studentů SŠ a VŠ a patnáct dobrovolníků v rámci firemní akce společnosti Mars Czech s.r.o. Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a Nadaci ČEZ za štědrý dar, bez kterého by byla práce ještě mnohem náročnější.

Lokality, o které pečujeme:

V případě Velké a Malé Ameriky tu rostou vzácné druhy rostlin a žijí tu různé druhy rovnokřídlého a blanokřídlého hmyzu, motýlů, brouků, mravenců i měkkýšů, a proto lokalitu zbavujeme trnky obecné, ale také hlohu, šípků nebo šeříků, které by se na území nebezpečně rozrůstaly na úkor ostatních živých organismů.

V případě Kunického rybníka chceme potlačit nežádoucí sukcesní pochody ve stávajících tůních a jejich okolí, podpořit obnovu biotopové rozmanitosti a následně i druhové diverzity území. Vyskytuje se tu mnoho druhů obojživelníků, například rosnička zelená nebo čolek obecný. Z ostatních druhů zde byly pozorovány užovka obojková, sluka lesní, slípka zelenonohá nebo volavka popelavá.

Lokalita Žebrákovského rybníka se vyznačuje vlhkými až podmáčenými pcháčovými luky svazu Calthion a porostů vysokých ostřic. Zachovalý kosený porost s hojným výskytem vachty trojlisté se nachází v SV části zájmového území. Nekosené porosty blíže k obci Žebrákov ale podléhají silným degradacím, stejně jako zkulturněné intenzívně kosené úseky, kde jen lokálně přežívají slabší populace kozlíku dvoudomého. Z ohrožených druhů tu velmi hojně roste vachta trojlistá, dále vrbovka bahenní a kozlík dvoudomý. V břehových porostech vodoteče roste vzácně též kozlík výběžkatý bezolistý.

LOS 9228 - Stanice Pavlov
LOS 9404 - Stanice Pavlov
LOS 9483 - Stanice Pavlov
LOS 9439 - Stanice Pavlov

Logolink nadace CEZ nadace na ochranu zvirat a pavlov - Stanice Pavlov

Celý článek zde klik