Ochrana přírody je důležitá, shodli se diskutující Veřejného fóra Kraje Vysočina

Pečovat o živočichy a přírodu je hlavní náplní práce záchranné Stanice Pavlov nedaleko Ledče nad Sázavou. Také proto se její pracovnice Petra Hulvová za celý tým v závěru dubna zúčastnila diskuze u jednoho z kulatých stolů online Veřejného fóra Kraje Vysočina. Nejenže náš diskuzí dále rozšířený návrh byl jedním ze dvou vítězných témat kulatého stolu, ale navíc hlasováním 160 účastníků fóra přešel do TOP 11 témat za celou Vysočinu. Vybraná témata můžete podpořit hlasováním v anketě až do konce května. S těmi nejpalčivějšími pak bude kraj pracovat. 

„Nejen z pohledu biologa je patrné, že dnešní krajina trpí lidskou rukou. Nejvíce zasažená je oblast zemědělské krajiny. Také proto jsem navrhla téma Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody a související vzdělávání. V podstatě jde o podporu projektů, které povedou k zadržení vody v krajině, k posílení biodiverzity, vytvoření mezí, remízků, mokřad nebo k obnově polních cest,“ vysvětlila Petra Hulvová ze záchranné stanice. Navržené téma se setkalo s takovým úspěchem, že bylo vybráno nejen u kulatého stolu, kde se diskutovalo o ochraně životního prostředí, ale nakonec si závažnost problematiky odsouhlasilo všech 160 účastníků Veřejné fóra. Navrženou oblast můžete až do konce května podpořit ve veřejném hlasování zde: www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/vMXBUjbx), a to prostřednictvím zadání kódu doručeného SMS zprávou. S výsledky hlasování bude Kraj Vysočina pracovat, definuje, co nás na Vysočině trápí a co je možné společnými silami ovlivnit.

Negativní vývoj ještě můžeme zvrátit

Velkoplošný způsob hospodaření zapříčinil úbytek hmyzu až o 80 % a úbytek ptáků hnízdících na zemi o 80–90 %. Obce, drobní majitelé půdy a hospodařící zemědělci mají potenciál tento neutěšený stav naší přírody pozvolna měnit k lepšímu. „Obce jsou zpravidla vlastníky klíčových parcel – starých polních cest, které jsou momentálně součástí rozsáhlých půdních bloků a mohly by být obnoveny, nebo by z nich mohly být meze. Vznikal by tak nový prostor pro polní květenu, hmyz, polní ptáky a krajina by lépe hospodařila s vodou. Menší půdní bloky s jednou plodinou také poskytují útočiště širšímu spektru živočichů, než je tomu u velkých jednodruhových lánů,“ vysvětluje Petra Hulvová a zdůrazňuje, že při práci s touto problematikou je zásadní domluva a spolupráce s konkrétními zemědělci.

Kulatý stůl životního prostředí bodoval

Také druhé téma vzešlé z diskuse u kulatého stolu s názvem Ochrana životního prostředí se dostalo do TOP 11 za celou Vysočinu. Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků za účelem zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině – budování zelené infrastruktury. Jde o zásadní téma, protože ochrana přírody, a to i v cenných lokalitách, velmi často naráží na neochotu vlastníků pozemků. „Finance investované krajem na výkup pozemků by tak byly využity velice efektivně a zajištění ochrany zvláště chráněných druhů na těchto pozemcích by bylo do budoucna samozřejmostí,“ myslí si Petra Hulvová.

Za stůl ochrana životního prostředí padala ještě další zajímavá témata. Určitě by neměla zapadnout problematika související s podporou vyhlašování nových zvláště chráněných území v našem kraji a podporou vytvoření nové ptačí oblasti Podhorácko.

Celý článek zde klik